Vedtægter i Fussingø-Egnens Vuggestue

 

Vedtægter for privatinstitutionen Fussingø-Egnens Vuggestue i Randers Kommune

§1 Institutionens navn

stk. 1: Privatinstitutionens navn er Fussingø-Egnens Vuggestue. Institutionens hjemsted er Randers kommune. Institutionen er oprettet april 2007.

§2 Institutionens formål

stk. 1: Institutionens formål er at drive vuggestue efter de til enhver tid indgåede aftaler med Randers kommune.

stk. 2:  I Fussingø-Egnens vuggestue og børnehave ønsker vi at skabe et miljø præget af fællesskab, fortælling, fordybelse og fantasi, dette skal ske i rammer med tryghed og i tæt samarbejde mellem institutionen, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i, at skabe de bedste rammer for vores børn, der kan give dem trivsel og udvikling og masser af plads til leg og læring.

Børnene skal mødes med omsorg fra de voksne der omgiver dem og de skal af denne vej opbygge den grundlæggende ballast  – deres eget værd  – som giver dem mod på videre udfoldelse.

Såvel Fussingø-Egnens Vuggestue som Børnehave skal tilbyde aktiviteter der fordrer det hele menneske med alle dets intelligenser.

Der skal være et samarbejde mellem vuggestue/børnehave og skole, der sikrer og forbereder dem til den bedst mulige overgang til det senere skoleliv.

§3 Medlemsgrundlag

stk. 1:  Medlemmer af institutionen er enhver, som har børn i vuggestuen eller børn på venteliste til vuggestuen. Derudover kan optages personer, som føler sig knyttet til vuggestuen, og som er villige til gennem betaling af et årligt kontingent at deltage i dens økonomiske opretholdelse. Et sådant støttemedlem kan nægtes optagelse såfremt et flertal af bestyrelsen er imod dette.

§4 Optagelsesregler

stk. 1: Ved optagelse på venteliste indbetales et gebyr på 500,- kr.

stk. 2: Børn til vuggestuen optages på venteliste ud fra følgende prioritering:

1) Søskende til børn i vuggestuen eller til Fussingø-Egnens Friskole og Børnehave har fortrinsret.

2) Børn indskrives efter fødselsdato. Dvs. at det ældste barn kommer ind først. Hensynet til søskende opretholdes til enhver tid 2 mdr. frem.

stk. 3: Der er madordning i Fussingø-Egnens Vuggestue. Ved indmeldelse tilmeldes barnet automatisk madordningen. Opkrævning til madordning sker sammen med pasningsopkrævningen.

Madordningen er obligatorisk.

§5 Udmeldelsesregler

stk. 1: En udmeldelse til Fussingø-Egnens Vuggestue skal ske med mindst 3 måneders varsel og til den sidste i en måned. Dvs. der opkræves 3 måneders vuggestue-betaling efter skriftlig udmeldelse.

Manglende forældrebetaling anses som udgangspunkt for opsigelse af pasningstilbudet, som herefter giver bestyrelsen ret til at udmelde barnet med umiddelbar virkning 30 dage efter dateret skriftlig varsel til forældrene. Institutionen inddriver eventuelle udestående hos forældre efter de almindelige privatretlige regler jf. retsplejeloven §478, stk. 1. nr. 4.

§6 Generalforsamling

stk. 1:  Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed.

stk. 2:  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 15. marts – 15. april. Den første ordinære generalforsamling afholdes i 2008. Indkaldelse sker ved almindeligt brev til forældrekredsens medlemmer samt annoncering i den lokale dagspresse, med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetæller
 3. Bestyrelsen aflægger beretning
 4. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering.
 5. Budgetforlægning samt medlemskontingent og forældrebetaling fastsættes
 6. Valg til bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

stk. 3: Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekredsens medlemmer ved indkaldelsen til generalforsamlingen

stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, dog med de undtagelser der er nævnt i § 11 og § 12.

stk. 5: Stemmeberettigede er alle medlemmer af institutionen.

stk. 6: Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af vuggestuen, jfr. § 11 og § 12.

stk. 7: Ved valg til bestyrelse samt når mindst en af de fremmødte kræver det, anvendes skriftlig afstemning

stk. 8: Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

stk. 9: Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 2/5 af forældrekredsen kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§7 Sammensætning og valg til bestyrelsen

stk. 1: Valgbare til bestyrelsen er ethvert medlem af institutionen.

stk. 2:  Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter.

stk. 3: Institutionens daglige leder deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

stk. 4: Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Alle vælges for en 2-årig periode. Første år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for en 1-årig periode for at sikre løbende udskiftning af bestyrelsen. Herefter er der henholdsvis 3 og 2 medlemmer på valg.

stk. 5:  Suppleanter til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

stk. 6: 2 revisorer vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen.

stk. 7: Bestyrelsens medlemmer er ansvarlig for institutionens drift.

§8 Bestyrelsens opgaver

stk. 1: Det er bestyrelsens opgave at varetage styrelsen af vuggestuen inden for de mål og rammer, som fastsættes af generalforsamlingen.

stk. 2: Bestyrelsen udarbejder blandt andet følgende:

 • budget
 • regnskab
 • overordnede pædagogiske mål og principper for vuggestuen
 • handlingsplan for udførelse af de pædagogiske principper
 • mål og handleplan for forældresamarbejdet

stk. 3:  Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i samråd med lederen.

stk. 4: Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

stk. 5: Der føres en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøderne.

§9  Vuggestuens ledelse og daglige drift

stk. 1: Den daglige ledelse og drift varetages af en af bestyrelsen godkendt leder.

stk. 2:  Lederen forestår den pædagogiske ledelse af vuggestuen med ansvar overfor bestyrelsen.

stk. 3: Regnskabsåret følger kalenderåret.

stk. 4: Vuggestuen åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00, fredag kl. 6.30 – 16.00.

Ferie og lukkedage: Uge 29 og 30, i dagene mellem jul og nytår samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag og grundlovsdag og de tre dage før påske.

stk. 5: Vuggestuen er normeret til 16 børn.

stk. 6: Overskud fra driften går til forbedring af institutionen.

§10 Tegningsret

Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller institutionens leder. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

§11 Vedtægtsændringer

Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Kan et sådan flertal ikke opnås, kan forslaget forelægges på en ekstraordinær generalforsamling.

§12 Opløsning af institutionen

Beslutning om opløsning af vuggestuen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådan flertal ikke, kan opløsningen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med et sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. Ved institutionens ophør tilfalder evt. overskydende midler Fussingø-Egnens Friskole.

Sønderbæk den 29. feb 2008