Værdigrundlag

Læs herunder om værdigrundlaget for friskolen, børnehaven og vuggestuen.

,,,,,,Fussingø-Egnens

Friskole

– er en forældredrevet friskole, som tilbyder undervisning
fra børnehaveklasse til og med 8. klasse.

Skolen skal i tæt samarbejde med børnene og deres familier skabe et trygt og udviklende bindeled for det enkelte barn i dets vej fra det lille fællesskab i familien til det større fællesskab i skolen og samfundet.

Friskolen arbejder på dette formål ud fra fire overordnede sætninger:

 • En skole hvor børn får lyst til at lære
 • En skole hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser
 • En skole der vægter faglighed og fællesskab
 • En skole der tager udgangspunkt i det enkelte barn

Disse fire sætninger er alle afhængige af hinanden og skal tænkes som en helhed, hvor den enkelte sætning ikke kan stå alene – de skal tænkes i en cyklus, hvor handling i den ene har indflydelse på de andre.


De fire sætninger er vores overordnede ramme for skolens undervisning og dagligdag – uddybet forstår vi sætningerne på følgende måde:

En skole hvor børn får lyst til at lære

Det første udgangspunkt for lysten til at lære kan være til stede er : TRYGHED. Tryghed i forhold til læreren, til de voksne og i forhold til de andre børn på skolen.

Der skal eksistere et fællesskab på skolen imellem alle dem der går der – et fællesskab hvor der er respekt for hinanden og struktur i forhold til hvordan det fungerer. I dette fællesskab er det vigtigt med nærvær voksne og børn i mellem.

Det er også vigtigt, at de primære behov som søvn, mad og omsorg er dækket ind. Hvis børn ikke har dækket de primære behov, er det svært at finde lysten til at lære.

Når disse ovenstående ting er dækket ind, er det vores opgave som skole at vække det behov, der hedder: “ Lysten til at lære” Dette skal ske ved ROS – OPMUNTRING – OG SEJR.

Vi tror på, at ved tid til fordybelse vokser behovet for lysten til at lære. Vi tror tillige på, at det at dele og fortælle andre om sin læring er en vigtig proces ikke bare for selv at lære, men også for lysten.

På denne måde skaber vi også den sammenhæng i børnenes læring, som vi finder så vigtig og betegner som sammenhængspædagogik. Der skal være en mening med det, vi lærer.

Børnene skal møde engagerede voksne, der vil og har lyst til at undervise, og undervisningen skal gerne være afvekslende og fordre de mange intelligenser og repræsentere det, de kommer ud for i dagligdagen – her kommer sammenhængspædagogikken igen ind i billedet.

Vi skal tage udgangspunkt i de børn vi har, for skyder vi over mål, dræber vi lysten.

Vi skal fordre nysgerrigheden, som er et godt udgangspunkt for lyst til at lære.

Den vigtigste kunst i sammenhæng med læring er en forståelse af, hvad læring er. Der er både indlæring og læring, og der er faglig og social læring. Skolen skal naturligvis dække alle disse definitioner.

I forhold til læringen er en stor grad af medbestemmelse vigtig – vi stiller den overordnede plan, men i forlængelsen af den skal vi give mulighed for frirum og undervisningsdifferentiering.

Sidst men ikke mindst skal vi sørge for faglige udfordringer og bevidstheden om, at en vis grad af indlæringen er nødvendig, for at en læring kan finde sted. Et eksempel på dette kan være de tyske remser, de små tabeller, det at lære at læse og andre grundlæggende ting, som er en forudsætning.

 

En skole hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

For at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser er det nødvendigt at starte med sig selv. Hvem er jeg, og hvad betyder det at tage ansvar for mig selv?

Der vil være stor forskel på, hvordan et barn i 1. klasse kan tage ansvar for sig selv, og hvordan et barn i 7. klasse kan. Derudover er der forskellige børn og derfor også forskellige krav i forhold til ansvar for egen læring. Vi skal hjælpe børnene med redskaberne til ansvaret – et ansvar som omhandler alt immaterielt og materielt.

Det er vigtigt for os, at vi adskiller ansvar for sig selv og ansvar for egen læring – vi mener ikke, at et barn kan tage ansvar for egen læring, MEN det kan tage medansvar. Et eksempel på dette er forståelsen af, hvorfor skal jeg lære, hvorfor skal jeg arbejde i klassen, selvom læreren ikke er tilstede. Skal jeg lære for samfundets skyld, for mine forældres skyld, for lærernes skyld eller er det for min egen skyld? Igen her kommer sammenhængspædagogikken ind i billedet. Børnene skal kunne se en sammenhæng i læringen – vi skal give børnene en forståelse og derved hjælpe dem til at tage et ansvar for sig selv. Skolens voksne skal være såvel barnets med- som modspillere i den proces, hvor undervisningen udvikles fra lærerstyring til deltagerstyring henover skoleårene.

Omgivelserne dækker alt fysisk og menneskeligt. Vi skal give børnene muligheden for at være aktive i et fællesskab, der bygger på de demokratiske spilleregler. Skolen er i sit grundlag et folkeligt initiativ, der styres efter traditionelle danske demokratiske erfaringer, hvor den enkeltes frihed, mindretallets rettigheder og deltagernes ligeværdighed er centrale omdrejningspunkter. Det er en del af det at tage ansvar for sine omgivelser, at vi lærer at agere i et demokratisk fællesskab. At vi lærer at være sammen med andre i og med respekt for dem, de er, og det, de står for.

Børnene skal efter evner inddrages i beslutninger om egne forhold og på den måde vokse ind i et fællesskab, der bæres af frihed, ansvar og empati.

Det er vigtigt for os, at vi har en skole, hvor vi kan få lov til at være forskellige, og at vi har en skole, som sætter pris på det, den enkelte kan og bruger det i fællesskabet.

Vi skal have en skole der bærer præg af, at vi passer på såvel de fysiske rammer som hinanden alene af den grund at skolen er – vores skole.

 

En skole der vægter faglighed og fællesskab

Faglighed og fællesskab er to størrelser der komplimenterer hinanden og som langt hen ad vejen ikke er noget uden hinanden. På Fussingø-Egnens Friskole vægter vi både fagligheden og fællesskabet. Vi vil være en skole der vægter fagligheden højt og derved giver børnene de redskaber med i rygsækken som gør at de kan klare sig resten af deres liv – vi skal denne vej rundt være skolen for livet. Netop derfor er fællesskabet en så vigtig del af fagligheden for i livet vil vi være og skule bruge vores faglighed i fællesskaber.

Der er ingen tvivl om, at børnene skal lære såvel at arbejde individuelt som i fællesskaber – netop derfor er vi også en skole der tager udgangspunkt i den enkelte elev. Men fagligheden bliver ofte først implementeret når den deles med andre.

Skolen skal samle børn og voksne i et forpligtende fællesskab om hele skolens virke hvor ligeværdig medleven af såvel børn som voksne tilsammen skaber et fællesskab, som er større end summen af de enkelte dele.

Et eksempel på dette er vores drama som udarbejdes og opføres af hele skolen en gang om året.

At hver enkelt oplever at være en del af et sådant fællesskab, er et centralt mål for Fussingø-Egnens Friskole.

En skole der tager udgangspunkt i det enkelte barn

På Fussingø-Egnens Friskole ønsker vi at tage udgangspunkt i det enkelte barn – ikke forstået på den måde at udgangspunktet altid bliver taget individuelt, men forstået på den måde at det enkelte barn mødes af udfordringer der passer til barnets udvikling såvel fagligt som socialt.

I praksis betyder det, at det der er en succes for et barn ikke nødvendigvis er det for et andet barn – derfor må vi som lærere tage udgangspunkt i barnets styrke og svage sider – understøttet af teorien om de mange intelligenser. Vi skal bruge det der falder barnet let, til at gøre det der er svært, lettere og mere overskueligt.

Det er vigtigt for os, at lære børnene at vi er forskellige – i praksis betyder det, at alle der går i 3. klasse ikke nødvendigvis arbejder i en 3. klasses bog eller med 3. klasses opgaver – måske arbejdes der på 4. klasses niveau i dansk og 2. klasses niveau i matematik og måske er det forskelligt hvilket niveau der arbejdes på afhængigt af typen af opgaver. Det er for os vigtigt at synliggøre, at vi ikke kan forlange det samme af alle børnene ganske simpelt fordi vi er forskellige.

Det er også vigtigt at synliggøre at alle er gode til noget og alle har noget der skal arbejdes med.

Jeg er det jeg er i kraft af det og dem der omgiver mig, vi er ikke noget uden vores omgivelser, uden nogen og noget at spille bold op ad DERFOR er der altid et fællesskab som udgangspunkt inden vi tager udgangspunkt i det enkelte barn – ligesåvel det er de enkelte dele der er med til at forme fællesskabet.

Fussingø-Egnens

Vuggestue og Børnehave

– er beliggende i forbindelse med Fussingø-Egnens
Friskolei Sønderbæk ved Randers.

Dagtilbudet er privat og blev oprettet i august 2008 på privat initiativ. Vuggestuen, børnehaven og skolen har den samme overordnede leder og bygger på den samme ånd og de samme værdier. Det er dog ikke nogen forudsætning for at blive optaget i vuggestuen eller børnehaven, at barnet fortsætter i skolen – men for dagtilbuddet som helhed ønsker vi at skabe en sammenhæng.

Vuggestuen og børnehaven har tilsammen plads til 36 børn.

De fysiske rammer er nybyggede multimoduler beliggende lige bagved skolen og har sin egen legeplads. Derudover har vi et stykke skov, som er anlagt som lejrplads. Vuggestuen og børnehaven har hver deres afdeling i hver ende af bygningen. Husets midte består af et fælles køkken/alrum.

Vuggestuebørnene medbringer egne barnevogne og sover udenfor. Barnevognene opbevares i barnevognsskure, når de ikke er i brug.

Åbningstiderne, som er baseret på behovsundersøgelser, er i tidsrummet 6.30-17.00 mandag til torsdag og 6.30-16.00 fredag. I ydertimerne, som dækker den første og sidste time i åbningstiden, bliver også fritterbørnene passet i dagtilbudet sammen med vuggestue- og børnehavebørnene.

Dagtilbudet holder lukket de tre dage op til påske, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, uge 29 og 30 i sommerferien samt dagene mellem jul og nytår.

Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave er begge private dagtilbud – jf. dagtilbudslovens § 20. Vuggestuen er en selvstændig institution med egen bestyrelse, mens børnehaven er under Fussingø-Egnens Friskole og dennes bestyrelse. Børnehaven har derudover en forældrebestyrelse. Bestyrelserne arbejder tæt for at skabe en sammenhæng og har blandt andet samarbejdet om leg- og læreplanerne, som derfor fungerer fælles for vuggestuen og børnehaven såvel som værdigrundlaget.

I dette materiale kan du endvidere læse om følgende:

 • værdigrundlaget og dets faglige og pædagogiske praksis
 • de daglige, ugentlige og årlige aktiviteter
 • leg- og læreplaner – herunder præsentation af de enkelte intelligenser
 • børn med særlige behov
 • dokumentation og evaluering
 • personale og bestyrelsesarbejde

Værdigrundlag og den faglige og pædagogiske praksis

Værdigrundlag:

I Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave ønsker vi at skabe et miljø præget af fællesskab, fortælling, fordybelse og fantasi. Dette skal ske i rammer med tryghed og i tæt samarbejde mellem dagtilbudet, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i at skabe de bedste rammer for vores børn – rammer der kan give dem trivsel, udvikling og masser af plads til leg og læring.

Børnene skal mødes med omsorg fra de voksne, som omgiver dem og ad denne vej opbygge den grundlæggende ballast – deres eget værd – som giver dem mod på videre udfoldelse.

Såvel Fussingø-Egnens Vuggestue som Børnehave skal tilbyde aktiviteter, der fordrer det hele menneske med alle dets intelligenser.

Der skal være et samarbejde mellem vuggestue/børnehave og skole, som sikrer og forbereder børnene til den bedst mulige overgang til det senere skoleliv.

Pædagogik og faglighed i vuggestuen og børnehaven

Vuggestuen og børnehavens daglige virke tager sit udgangspunkt i den gældende lovgivning for private dagtilbud. I denne står der:

Den private leverandør skal overholde gældende lovgivning, herunder gældende vejledninger i forhold til bla. sundhedsmæssige forhold.  Endvidere skal den private leverandør leve op til de kvalitetskrav, der stilles til dagtilbud på centralt plan. Leverandøren skal derfor dokumentere, at privatinstitutionen lever op til:

 • formålsbestemmelsen for dagtilbud, jf. servicelovens § 8
 • bestemmelsen om pædagogiske læreplaner, jf. servicelovens § 8 a

I efterfølgende beskrivelse af vores pædagogik, faglighed samt leg- og læreplaner er der taget hensyn til ovenstående.

De pædagogiske og faglige rammer for Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave

I vores vuggestue og børnehave ønsker vi, at forældre og børn mødes af rammer, som skaber en hjemlig og hyggelig atmosfære. Afleverings- og afhentningsstunde skal der være tid til og det er vigtigt for os, at hjemmet får viden om, hvad dagen er gået med. Ligeledes skal beskeder fra hjemmet vedrørende det enkelte barn formidles videre til relevant personale. Kontakten mellem forældre, børn og voksne er præget af åbenhed og ærlighed.

Udover informationen i den daglige dialog skriver vi ugebreve, hvori vi fortæller, hvad ugen er gået med og giver relevante beskeder for den kommende uge.

Det er vigtigt for os, at forældrene ved, at det er “vores” fælles dagtilbud – altså også forældrenes. De skal føle sig hjemme og er velkomne til at deltage i børnenes dagligdag, når det er muligt. Forældrene skal vide, at de er velkomne til selv at lave kaffe og sætte sig og hygge eller lege i afleverings- og afhentningsstunderne. Vi ønsker, at forældrene bidrager til dagtilbuddet med de muligheder, de har.

Det er vigtigt for os, at vores dagtilbud bærer præg af trygge rammer såvel indenfor som udenfor. Her gør den samme ånd sig gældende som i vores skole, hvor vi til vores værdigrundlag har følgende kommentar:

Det første udgangspunkt for, at lysten til at lære kan være til stede, er tryghed. Tryghed i forhold til læreren, til de voksne og de andre børn på skolen. Der skal eksistere et fællesskab på skolen imellem alle dem, der går der – et fællesskab med respekt for hinanden og struktur i forhold til, hvordan det fungerer. I dette fællesskab er det vigtigt med nærvær voksne og børn imellem.

Det er også vigtigt, at de primære behov som søvn, mad og omsorg er dækket ind. Hvis børn ikke har dækket de primære behov, er det svært at finde lysten til at lære.

Når ovenstående er dækket ind, er det vores opgave som skole at vække det behov, som hedder “lysten til at lære”. Dette skal ske ved ros – opmuntring – sejr.

I vuggestuen og børnehaven skal barnet føle sig værdifuldt i fællesskabet og have tillid til, at de voksne vil hjælpe med at få dets behov dækket. Dette kan være basale behov som en tår at drikke, en jakke på eller en ble skiftet. Men også behov for trøst, et kram eller hjælp til at få legetøj ned fra hylden.

Det er også vigtigt for os, at vores dagtilbud har sin egen legeplads, som er børnenes lille base. Her kan de føle sig trygge. Det er samtidig vigtigt, at vores vuggestue- og børnehavebørn bliver trygge med resten af skolen og ved at færdes i de større rammer. Der skal være et fællesskab mellem skolen, vuggestuen og børnehaven. Dette fællesskab skal eksistere i flere niveauer; både i form af fælles overordnet ledelse men også ved, at vores vuggestue- og børnehavebørn er de naturlige tilskuere til skolebørnenes daglige arbejde og større projekter som drama, emneuger og kreativ uge. Dette fællesskab afstedkommer også tryghed – vi ved, hvem hinanden er. Når der er tema på skolen, kan vores vuggestue og børnehave – selvsagt i mindre grad – arbejde med det samme tema og derved opleve den sammenhængspædagogik, som vi ønsker på vores friskole og i vores frie vuggestue og børnehave.

Både vuggestuen og børnehaven kan komme i forbindelse med de aktiviteter, som skal foregå for at opfylde vores værdigrundlag. For at tilgodese de mange intelligenser gør vi bla. brug af musiklokalet, gymnastiksalen og skolens udearealer.

For det enkelte barn er både trygheden og fællesskabet vigtigt. I kommentarerne til skolens værdigrundlag står der:

På Fussingø-Egnens Friskole ønsker vi at tage udgangspunkt i det enkelte barn – ikke forstået på den måde, at udgangspunktet altid bliver taget individuelt – men forstået således, at det enkelte barn mødes af udfordringer, som passer til barnets udvikling såvel fagligt som socialt.

I praksis betyder det, at det som er en succes for ét barn, ikke nødvendigvis er det for et andet barn. Derfor må vi som lærere tage udgangspunkt i barnets styrke og svage sider – understøttet af teorien om de mange intelligenser.

Dette gør sig også gældende i Fussingø-Egnens Vuggestue og Børnehave. Vi vil gerne, fra barnet er lille, fordre alle dets intelligenser og bruge barnets kompetencer til udvikling og læring af nye ting. Vi finder det vigtigt, at barnet allerede fra lille lærer, at vi alle er gode til nogen. Derfor vil vi gerne synliggøre, at vi ikke kan forlange det samme af alle børnene – ganske enkelt fordi vi er forskellige. Det er vigtigt for os, at der i vores dagtilbud tages hensyn til det enkelte barn. Hvis vi fx har en gruppe børn, som er skoleparate i foråret før skolestart, skal det prioriteres, at de mødes med førskole- og skoleopgaver, som bevarer deres lyst til at lære, fordi de bliver mødt med udfordringer, der passer til dem.

Alt ovenstående inddrages i de daglige, ugentlige og årlige aktiviteter.