Vedtægter Fussingø-Egnens Friskole

 

09.02.2006

FUS vedtægter Rev0e. Godkendt af Undervisnings Ministeriet d. 8/11-2006.

Samt bestyrelsen vedtagelse af dato 1 gang d. 01/3-2003 og anden gang af

dato d.  21/3-2006.

Vedtægter

for den selvejende institution Fussingø-egnens Friskole, Byvejen 8, Sønderbæk, 8900

Randers.

Ministeriet godkender på følgende vilkår:

§ 7, stk 3, sidste punktum: Ministeriet forstår formuleringen i bestemmelse således, at ordet indstilling betyder, at generalforsamlingen ikke kan træffe beslutningen om bestyrelses overordnede ledelse uden at bestyrelsen er enig heri. Ministeriet gør indvodere opmærksom på, at bestyrelsens overordnede ansavr følger af §5, stk.5, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og at generalforsamlingen følgelig ikke kan træffe beslutninger i strid med loven.

§19, stk. 1: Uanset formuleringen i bestemmelsen i vedtægten anser ministeret vedtægten/vedtægtsændringer for godkendt af bestyrelsen, når bestyrelsen har underskrevet vedtægten.

Ministeriet forstår vedtægtens §20, stk. 1, således. at bestyrelsen træffer beslutning om nedlæggelse af skolen i henhold til vedtægtens §12,5.

Ministeriet forudsætter, at bestyrelsen orienterer forældrekredsen om beslutningen om nedlæggelse af skolen, umiddelbart efter beslutningen er truffet, uanset af hvilke organerog uanset af hvilken årsag beslutningen om nedlæggelse er truffet (jf. vedtægtens §20, stk. 3).

Hjemsted og formål

§ 1. “Fussingø-egnens Friskole” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution

med hjemsted i Randers kommune, Århus amtskommune. Skolen er oprettet den

15.06.1999 og har CVR-nummer 25501349.

§ 2. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og

andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter

sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det

danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og

respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling

mellem kønnene.

Stk.2. Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

? En skole hvor børn får lyst til at lære

? En skole hvor børn lærer at tage ansvar for sig selv og sine omgivelser

? En skole der vægter faglighed og fællesskab

? En skole der tager udgangspunkt i det enkelte barn

Skolens drift

§ 3. Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med

interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud

fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som

Undervisningsministeren har fastsat med hjemmel i “Lov om friskoler og private

grundskoler m.v.”

Stk.2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til

gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen

har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for

skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger,

udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue

eller til udbytte af nogen art.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 2 af 11

FUS vedtægter Rev0e

Stk.3. Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i

overensstemmelse med bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler

m.v.” Midlerne må ikke anbringes på konti, som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4. Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i

medfør af “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og denne vedtægt tilkommer

den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et

offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk.2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed,

herunder med undervisningen i henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”

Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet, jfr. § 6 og § 14

stk.2.

Stk.3. Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene

samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter

kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab

kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage,

som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

§ 5. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte

af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtelser.

Stk.2. Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på

generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme. Der kan

ikke stemmes ved fuldmagt. Se endvidere § 11 stk.1.

Stk.3. Bestyrelsen kan suspendere og ophæve medlemskabet af skolekredsen, såfremt

medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk

ydelse til skolen. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel

medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Tilsyn

§ 6. I henhold til § 4 stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens

almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver undervisning og sprogstiulering,

som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Jf. i øvrigt

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 3 af 11

FUS vedtægter Rev0e

tilsynsreglerne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. Forældrekredsen træffer

selv beslutning om, på hvilken måde tilsynet skal udøves.

Stk.2. Efter bestemmelserne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” skal der

desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere

definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende,

varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er ansvarlig for, at

forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan

foretage valg af tilsynsførende.

Stk.3. Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst

fire år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med

generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om

valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som

tilsynsførende, idet ethvert medlem på generalforsamlingen eller valgmødet kan foreslå

andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen

afgive stemme.

Stk.4. Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år

en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal

offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk.5. Så vidt muligt uddyber den eller de tilsynsførende den skriftlige erklæring ved en

mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende

virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i “Lov om friskoler og

private grundskoler m.v.” Den eller de tilsynsførende er ligeledes omfattet af

forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7. Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen

og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling

fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom,

bortset fra omprioritering. Se endvidere § 16, § 17, § 19 og § 20.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet egnet

sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts – 30.

april. Den indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev til skolekredsens og

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 4 af 11

FUS vedtægter Rev0e

forældrekredsens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst

indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.

4. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer.

5. Skolekredsens valg af suppleanter.

6. Indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Stk.3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være

skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for

skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag, der

vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på

baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

Stk.4. Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen bør der tilstræbes ligelig fordeling af

mænd og kvinder.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det.

Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal

på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 1/3 af skolekredsens og forældrekredsens

medlemmer kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden

skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9. Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved

almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om

nedlæggelse af skolen, jfr. § 19 og 20.

Stk.2. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte

medlemmers antal, se dog § 20. Afstemninger foretages skriftligt, når blot ét medlem

fremsætter ønske derom.

Stk.3. Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en

protokol, der underskrives af dirigenten.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 5 af 11

FUS vedtægter Rev0e

Bestyrelsens sammensætning

§ 10. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være forældre til børn på

skolen.

Stk.2. Bestyrelsen skal sammensættes af 2 medlemmer valgt af og blandt forældrene i

forældrekredsen, mens 5 vælges af og blandt alle medlemmer i skolekredsen. Skolen

har altså 2 vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen

efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelsen er ansvarlig for, at

forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.

Stk.3. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 3 og 4 årligt,

første gang med 3 efter foretagen lodtrækning. Hvis dagsorden for det vælgende organ

indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i

funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager

et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et

punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk.4. Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte

bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer

afgivet af forældre. Disse bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis

deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk.5. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år mindst to suppleanter for

bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene.

Stk.6. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal forældrenes

flertal i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun

erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem

udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 7. Det skal af protokolføringen fremgå, hvilke bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter der er valgt af henholdsvis forældrekredsen og skolekredsen.

§ 11. Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være

medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de

samtidig er forældre til elever på skolen.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 6 af 11

FUS vedtægter Rev0e

Stk.2. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder

formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk.3. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive

ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar

af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk.4. Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige ansatte deltager normalt i

bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører

skolelederen eller repræsentanten for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at

suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk.5. Bestyrelsesmedlemmer kan ved udøvelsen af bestyrelseshvervet ikke er

undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende,

som har valgt eller udpeget den pågældende.

Om bestyrelsen og dens arbejde

§ 12. Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter

selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald

træder næstformanden i formandens sted.

Stk.2. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 medlemmer finder det

fornødent.

Stk.3. Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de

pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.

Stk.4. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at

beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives

protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende

mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i

protokollen. Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk.5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til

stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er den

fungerende formands stemme afgørende.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 7 af 11

FUS vedtægter Rev0e

§ 13. Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes

nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de

almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig

forvaltning, gældende for bestyrelsens medlemmer, skolens leder og øvrige ansatte.

Stk.2. Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet

ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. “Lov

om friskoler og private grundskoler m.v.” samt “Bekendtgørelse om vedtægter for

friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i

funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis

dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af

valgperioden.

§ 14. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for

undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med

denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig

for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i

“Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” og skolens vedtægter.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger tilsynsførende, dels

fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6 .

Stk.3. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på

betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for

skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab

i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet

underkastes betryggende revision efter gældende regler, og at revisor vælges af

bestyrelsen.

Stk.5. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom og

indstiller til godkendelse på generalforsamlingen i henhold til vedtægternes § 7 stk.1.

Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for

skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet

spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk.6. Efter indstilling fra skolens leder ansætter og afskediger bestyrelsen skolens

lærere og andet fastansat personale.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 8 af 11

FUS vedtægter Rev0e

Stk.7. Bestyrelsen skal underrette Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine

betalinger, begæres konkurs eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må

indstilles.

§ 15. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsen og fastansatte ved skolen har dog altid

ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, når disse er

godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække retten til indsigt i skolens forhold til

andre. Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan

dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 16. Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en

af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres,

og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast

ejendom kræves underskrift af mindst totredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7

stk.1.

Skoleleder

§ 17. Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af

bestyrelsen. Skolelederen har over for Undervisningsministeriet, skolekredsen,

forældrekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige og den pædagogiske

ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk.2. Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikarer og anden

tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens daglige administration og

personaleledelse.

Stk.3. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt

omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede

ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig

ledelse.

Regnskab

§ 18. Regnskabsåret følger statens finansår.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 9 af 11

FUS vedtægter Rev0e

Stk.2. Revisionen skal være afsluttet senest d. 1. april, hvorefter det reviderede

regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal

underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de

opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Vedtægtsændring

§ 19. Vedtægtsændringer kan kun foretages efter indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk.2. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden

følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

Stk.3. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med

mindst totredjedeles flertal.

Stk 4. Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af

ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med

mindst totredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage

orientering herom.

Nedlæggelse

§ 20. Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens

bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst totredjedele af samtlige medlemmer

stemmer for ophævelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage

efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med totredjedeles

flertal af de fremmødte medlemmer. Jf. dog stk. 3.

Stk.2. Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen,

eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med

formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt

gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk.3. § 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at

træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som

minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor, hvis

skolen nedlægges efter stk. 2. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter

beslutningen.

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 10 af 11

FUS vedtægter Rev0e

Stk.4. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes

hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk.5. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den

økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende

regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og

passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue

anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk.6. Mulige overskydende midler tilfalder Friskolefonden under Dansk

Friskoleforening (efter Undervisningsministeriets godkendelse).

§ 21. Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske

forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal

i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige

bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser

skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og

næstformand.

Således vedtaget 1. gang på skolens generalforsamling den 01-03-2006

———————————————————-

generalforsamlingens dirigent

Således vedtaget 2. gang på skolens generalforsamling den 21-03-2006

———————————————————-

generalforsamlingens dirigent

Underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer:

Formand

Kenny Bønnerup

Volstrupvej 16, Volstrup

8900 Randers

Solveig Munk-Jakobsen

Gl. Viborgvej 305, Gjandrup

8900 Randers

Anne-Dorte Juncher Lassen

Bofferhøjen 5A, Sønderbæk

8900 Randers

Jan Gaardsvig

Sct. Kjeldsvej 10, Ålum

8900 Randers

Kirsten Nielsen

Rejstrupvej 56, Rejstrup

8900 Randers

Torben Korstgård

Skovstjernevej 26, Over Hornbæk

8900 Randers

Hanne Dahl Thougaard

Bækgårdsvej 2, Sønderbæk

8900 Randers

Fussingø-egnens Friskole

23.01.2006 Side 11 af 11

FUS vedtægter Rev0e