Matematik

Formålet med undervisningen

Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger.

Undervisningen tilrettelægges:

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed.

Undervisningen skal medvirke:

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse.

Metode

Undervisningen i matematik er baseret på undervisningsministeriets fælles mål for faget matematik, skolens værdigrundlag og skolens formålsparagraffer. Vores trinmål er inddelt i de tre tempi: Bh. klasse – 2. klassetrin, 3. – 6. klassetrin og 7. – 8. klassetrin.

Undervisningen i matematik skal tage udgangspunkt i den enkelte elev, hvorfor det er vigtigt, at eleven arbejder på det niveau, han/hun er på, frem for det niveau ens klassetrin fordrer.

Dette fremmes blandt andet ved at tage udgangspunkt i de mange intelligenser, hvor et emne kan belyses udfra flere intelligenser – f.eks. kan man lære tabellerne gennem sang, hoppe i tælletavler og farvelægning af tabellerne.

Undervisningen vil derudover sigte på at skabe en sammenhæng mellem matematik og elevernes hverdag, så eleverne får mulighed for at se en mening med faget. Dette søges blandt andet gjort ved at tage udgangspunkt i situationer fra elevernes hverdag, hvor der er brug for matematik.

Slutmål efter 8. klasse

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende tal i forskellige sammenhænge
 • udvikle og benytte regneregler
 • bestemme størrelser ved måling og beregning
 • læse og benytte variable samt arbejde med grafiske fremstillinger i koordinatsystem
 • vælge og bruge hensigtsmæssige metoder og hjælpemidler til beregning.
Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af ting fra dagligdagen
 • arbejde med modeller og fremstille tegninger ud fra givne betingelser
 • benytte forskellige typer af tegning
 • undersøge og beskrive egenskaber ved plan- og rumgeometriske figurer.
Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge hensigtsmæssig regningsart i givne situationer
 • bruge matematik som et redskab til at beskrive eller forudsige en udvikling eller en begivenhed
 • arbejde med grafiske fremstillinger
 • anvende statistik og vurdere statistiske oplysninger
 • forholde sig til sandsynligheder
Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • erkende, formulere og løse problemer ud fra analyse af data og informationer
 • argumentere for og give faglige begrundelser for fundne løsninger
 • overskue og behandle matematiske problemstillinger, der ikke er af rutinemæssig art
 • veksle mellem praksis og teori
 • bruge hverdagssprog i samspil med matematikkens sprog – i form af tal, tegning og andre fagudtryk.

Trinmål

 

Efter 2. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet
 • bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater
 • kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser
 • arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
 • undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
 • arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge
 • kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen
 • indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • beskrive enkle løsningsmetoder
 • kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik
 • anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer
 • samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes

 

Efter 6. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til de hele tal, decimaltal og brøker
 • benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse
 • kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter
 • benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger
 • arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter
 • kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner
 • kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer
 • regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge
 • arbejde med “forandringer” og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre
 • kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning.

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre
 • undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen
 • kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet
 • arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse
 • kende til arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektiv tegning
 • måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
 • tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge
 • anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv
 • arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb
 • beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer
 • indsamle og behandle data
 • foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater
 • opstille hypoteser, og efterfølgende ved at “gætte og prøve efter” medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer
 • formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber
 • samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning
 • undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer.

 

Efter 8. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal
 • benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning
 • benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang
 • forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable
 • kende og anvende procentbegrebet
 • regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer
 • undersøge og beskrive “forandringer” og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre
 • kende funktionsbegrebet
 • bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder
 • løse enkle ligninger

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende forskellige geometriske figurers egenskaber
 • fremstille tegninger efter givne forudsætninger
 • benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed
 • forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden
 • kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum
 • kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
 • udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras’ sætning

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge
 • behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår
 • foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger
 • arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb
 • arbejde med og fortolke statistiske beskrivelser
 • udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren
 • kende det statistiske sandsynlighedsbegreb

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art
 • samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik
 • anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer
 • veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger.

Beskrivelse

Udviklingen i undervisningen i børnehaveklasse og på 1. og 2. klassetrin

Arbejde med tal og algebra
 • Undervisningens udgangspunkt er elevernes forskellige talforståelser.
 • En bred vifte af konkrete materialer, lege og spil anvendes til udforskning af tallene.
 • Der arbejdes med optælling og bestemmelse af antal. Gennem udvikling af forskellige optællingsmåder skabes forståelse af addition.
 • Ved at lade tallene og regningsarterne repræsentere gennem det talte sprog, konkrete materialer, tegninger, taltegn og regnesymboler fremmes den enkelte elevs mulighed for udvikling af forståelsen.

 

Arbejde med geometri
 • Arbejdet med geometriske emner tager udgangspunkt i og videreudvikler de forkundskaber, som den enkelte elev har med fx at bygge rumlige figurer, tegne og farve mønstre, lægge puslespil og sortere efter form, størrelse og farve.
 • Elevernes aktiviteter med sådanne materialer skal føre til en mere struktureret forståelse af form og ordning.
 • Elevernes umiddelbare sprogliggørelse af geometriske former skal gennem samtale udvikles til mere præcise matematiske udtryk.
 • Arbejdet med målinger kan give eleverne en konkret baggrund for at opbygge forståelse af anvendelse af måleenheder i det metriske system.

 

Matematik i anvendelse
 • Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende sammenhæng mellem brugen af tal både som ordenstal og mængdetal og som resultat af en beregning.
 • Gennem brugen af ordenstal og mængdetal i arbejdet med at finde svar på spørgsmål om hvor mange og hvilket nummer udvikles elevernes evne til at anvende matematik i kendte situationer fra hverdagen.
 • Elevernes omgivelser og arrangerede situationer af hverdagslignende karakter danner udgangspunkt for arbejdet med at udvikle strategier for matematisk belysning af enkle problemstillinger.

 

Kommunikation og problemløsning
 • Eleverne møder problemstillinger fra deres omgivelser og inddrager oplysninger herfra i en proces, hvor de tilegner sig og anvender matematikkens faglige udtryk og begreber.
 • Elevernes umiddelbare sproglige og illustrative formidling udvikles efterhånden hen mod mere formaliserede udtryksformer.
 • Disse udtryksformer danner grundlag for opbygning af en fælles forståelse af sproglige, skriftlige og grafiske udtryk.
 • Gennem regelmæssig dialog om problemstillinger og løsninger bliver eleverne bevidste om deres egen forståelse og andres forklaringer.

 

Udviklingen i undervisningen på 3., 4., 5. og 6. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra
 • Med udgangspunkt i elevernes talforståelse arbejdes der videre med mundtlige og skriftlige matematiske udtryksformer.
 • Konkrete materialer og tegninger er fortsat et grundlag for dette arbejde.
 • Gennem arbejdet med hovedregning, overslagsregning, skriftlige udregninger, brug af lommeregner og computer udvikles elevernes sikkerhed i at vælge hensigtsmæssige beregningsmetoder.
 • I dette forløb indledes arbejdet med decimaltal og brøker, som eleverne regner med i praktiske situationer.
 • I arbejdet med generaliseringer af forandringer og sammenhænge introduceres brug af variable.
 • Med henblik på at øge elevernes selvstændige valg af faglige metoder benyttes en vekselvirkning mellem brug af sprog, tabeller, grafisk afbildning og koordinatsystemer.

 

Arbejde med geometri
 • Det undersøgende og eksperimenterende arbejde med geometriske former og mønstre videreføres. Brug af geometriske tegninger, geometriprogrammer og fysiske modeller indgår i et samspil, så elevernes begrebsdannelse udvikles bedst muligt. Samtalen om iagttagelser, sammenhænge og erkendelser giver eleverne grundlag for at udvikle et fagsprog.
 • De grundlæggende geometriske begreber skal desuden indgå som beskrivelsesmiddel. Dette kan ske i arbejdet med geometrisk konstruktion som tegning, afbildning af virkeligheden og erkendelse af forhold i virkeligheden.
 • Kendskabet til geometriske former indgår i opbygningen af arealbegreb og rumfangsbegreb. Modeller, målinger og beregninger støtter hinanden i begrebsdannelsesprocessen.

 

Matematik i anvendelse
 • Undervisningen skal især i begyndelsen af forløbet forankres i let overskuelige problemstillinger fra hverdagen. Dette giver eleverne mulighed for og støtte til at kunne indse sammenhængen mellem et formuleret problem og en hensigtsmæssig, matematisk løsningsmetode.
 • Valg af faglige redskaber, fx grafisk afbildning og passende algoritme, skal betragtes som dele af en proces, der skal skabe overblik over resultater.
 • I arbejdet med at beskrive og forudsige spil skal undervisningen give eleverne mulighed for at udvikle modeller for spillets udfald. Dette sker gradvist gennem systematiske overvejelser og ræsonnementer i forbindelse med opstilling af enkle modeller til besvarelse af konkrete problemstillinger.

 

Kommunikation og problemløsning
 • Ud fra målrettede eksperimenter med og undersøgelser af data og informationer lærer eleverne efterhånden at formulere problemstillinger og løse dem ved brug af matematik.
 • Gennem dialog om problemløsningen gives eleven mulighed for at udvikle kompetencer i at benytte ræsonnementer og give faglige begrundelser for fundne løsninger.
 • Elevernes evaluering og dokumentation af arbejdet indgår i en udviklingsproces hen imod en mere præcis brug af et matematisk sprog.

 

Udviklingen i undervisningen på 7. og 8. klassetrin

 

Arbejde med tal og algebra
 • I arbejdet med at udvikle talforståelsen lægges der vægt på at udvide elevernes begreber om tallenes forskellige repræsentationsformer.
 • Elevernes bevidsthed om anvendelse af tallene øges gennem arbejde med absolutte og relative sammenligninger i situationer af stigende kompleksitet.
 • Brug af datatekniske hjælpemidler udvikles fra en simpel brug af lommeregner og computer til, at eleverne opnår forudsætninger for at vælge, hvornår brugen er hensigtsmæssigt.
 • Ved at veksle mellem brug af det talte og skrevne sprog ogmellem tabeller og grafiske afbildninger ved beskrivelse af sammenhænge øges elevernes indsigt i brug af forskellige matematiske modeller.
 • I undervisningen udvikles læsning, forståelse og anvendelse af matematisk symbolsprog benyttet i praktiske sammenhænge. Matematisk symbolsprog omfatter i denne forbindelse også symbolske repræsentationer, som de forekommer i regneark og andre programmer.
 • Der lægges vægt på, at eleverne fra en elementær brug af computer til talbehandling og afbildning får indsigt i numeriske metoder til brug for problemløsning, fx brug af regneark til ligningsløsning ved inspektion.
 • Elevernes undersøgende arbejde fremmes gennem beskæftigelse med problemstillinger, hvor der i stigende grad udtrykkes åbenhed i forhold til problemformulering, krav til måden at arbejde på og forventninger til besvarelsens form og indhold.
Arbejde med geometri
 • Arbejdet med geometri tager fortsat udgangspunkt i konkrete genstande, modeller af virkeligheden og tegninger.
 • Begrebsdannelsen skal tage udgangspunkt i praktiske og virkelighedsnære forhold, såvel som mere teoretiske.
 • Eleverne kan derfor belyse en problemstilling ved at benytte faglige metoder, der på forskellig vis giver indsigt i problemet.
 • Geometri giver gode muligheder for at eleverne gennem arbejde med konkrete modeller samt eksperimenter, fx på computer, når til erkendelser og efterfølgende formulerer ræsonnementer og enkle beviser.
Matematik i anvendelse
 • Undervisningen skal i begyndelsen af forløbet forankres i overskuelige forhold fra hverdagen og senere tage udgangspunkt i problemstillinger, der er knyttet til den samfundsmæssige udvikling.
 • Matematiske modeller, simuleringer, statistiske beskrivelser eller beregninger skal hele tiden følges af kritiske overvejelser over gyldigheden af anvendelsen og fundne resultater.
Kommunikation og problemløsning
 • Undervisningen skal give eleverne kompetence i selv at vælge hensigtsmæssige metoder og vælge passende hjælpemidler til at analysere problemstillinger, formulere og løse de tilsvarende matematiske problemer.
 • Eleverne udvikler gennem arbejdet med forskellige repræsentationsformer kompetence i at vælge og begrunde en matematisk formidlingsform, der hensigtsmæssigt belyser sammenhængen mellem problemstilling og resultat.

 

Efter 2. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til de naturlige tals opbygning, herunder rækkefølger, tælleremser og titalssystemet
 • bestemme antal ved at anvende simpel hovedregning, tællematerialer, lommeregner og skriftlige notater
 • kende eksempler på praktiske problemstillinger, der løses ved addition og subtraktion

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale om dagligdags ting og billeder med brug af det geometriske sprog og udgangspunkt i former, beliggenhed og størrelser
 • arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
 • undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
 • arbejde med enkel måling af afstand, flade, rum og vægt

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge
 • kende til, hvordan tal kan forbindes med begivenheder i dagligdagen
 • indsamle og ordne ting efter antal, form, størrelse og andre egenskaber

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • arbejde med informationer fra dagligdagen, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • beskrive enkle løsningsmetoder
 • kende til problemløsning som et element i arbejdet med matematik
 • anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber til løsning af matematiske problemer
 • samarbejde med andre om at løse problemer, hvor matematik benyttes

 

Efter 6. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til de hele tal, decimaltal og brøker
 • benytte erfaringer fra hverdagen sammen med arbejdet i skolen ved opbygningen af talforståelse
 • kende tallenes ordning, tallinjen, positionssystemet og de fire regningsarter
 • benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger
 • arbejde med optællinger og eksempler på sammenhænge og regler inden for de fire regningsarter
 • kende til eksempler på brug af variable, herunder som de indgår i formler, enkle ligninger og funktioner
 • kende til procentbegrebet og forbinde begrebet med hverdagserfaringer
 • regne med decimaltal og benytte brøker knyttet til procent og konkrete sammenhænge
 • arbejde med “forandringer” og strukturer, som de indgår i bl.a. talfølger, figurrækker og mønstre
 • kende til koordinatsystemet og herunder sammenhængen mellem tal og tegning.

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • benytte geometriske metoder og begreber i beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen, herunder figurer og mønstre
 • undersøge og beskrive enkle figurer tegnet i planen
 • kende til grundlæggende geometriske begreber som vinkler og parallelitet
 • arbejde med fysiske modeller og enkle tegninger af disse
 • kende til arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektiv tegning
 • måle og beregne omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
 • tegne, undersøge og eksperimentere med geometriske figurer, bl.a. ved at benytte computer.

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge og benytte regningsarter i forskellige sammenhænge
 • anvende og forstå enkle informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • anvende faglige redskaber, herunder tal, grafisk afbildning og statistik, til løsningen af matematiske problemstillinger fra dagligliv, familieliv og det nære samfundsliv
 • arbejde med enkle procentberegninger, herunder ved rabatkøb
 • beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer
 • indsamle og behandle data
 • foretage eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende til eksperimenterende og undersøgende arbejdsformer
 • beskrive løsningsmetoder gennem samtaler og skriftlige notater
 • opstille hypoteser, og efterfølgende ved at “gætte og prøve efter” medvirke til at opbygge faglige begreber og indledende generaliseringer
 • formulere, løse og beskrive problemer og i forbindelse hermed anvende forskellige metoder, arbejdsformer og redskaber
 • samarbejde med andre om at anvende matematik ved problemløsning
 • undersøge, systematisere og begrunde matematisk ud fra arbejde med konkrete materialer.

 

Efter 8. klassetrin

Arbejde med tal og algebra

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende de rationale tal samt udvidelsen til de reelle tal
 • benytte hovedregning, overslagsregning og skriftlige udregninger
 • anvende lommeregner og computer ved gennemførelse af beregninger og til problemløsning
 • benytte formler, bl.a. i forbindelse med beregning af rente og rumfang
 • forstå og anvende udtryk, hvori der indgår variable
 • kende og anvende procentbegrebet
 • regne med brøker, herunder i forbindelse med løsning af ligninger og algebraiske problemer
 • undersøge og beskrive “forandringer” og strukturer, bl.a. i talfølger, figurrækker og mønstre
 • kende funktionsbegrebet
 • bestemme løsninger til ligninger og ligningssystemer med grafiske metoder
 • løse enkle ligninger

 

Arbejde med geometri

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • kende forskellige geometriske figurers egenskaber
 • fremstille tegninger efter givne forudsætninger
 • benytte grundlæggende geometriske begreber, herunder størrelsesforhold og linjers indbyrdes beliggenhed
 • forstå og fremstille arbejdstegning, isometrisk tegning og perspektivisk tegning ved beskrivelse af den omgivende verden
 • kende og anvende målingsbegrebet, herunder måling og beregning af omkreds, flade og rum
 • kende og anvende målestoksforhold, ligedannethed og kongruens
 • udføre enkle geometriske beregninger bl.a. ved hjælp af Pythagoras’ sætning

 

Matematik i anvendelse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge regningsarter, benytte procentbegrebet og anvende forholdsregning i forskellige sammenhænge
 • behandle eksempler på problemstillinger knyttet til samfundsmæssig udvikling hvori økonomi, teknologi og miljø indgår
 • foretage økonomiske overvejelser vedrørende dagligdagens indkøb, transport, boligforhold, lønopgørelser og skatteberegninger
 • arbejde med rente og foretage renteberegninger, især i tilknytning til opsparing, låntagning og kreditkøb
 • arbejde med og fortolke statistiske beskrivelser
 • udføre simuleringer, bl.a. ved hjælp af computeren
 • kende det statistiske sandsynlighedsbegreb

 

Kommunikation og problemløsning

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • forstå og forholde sig til informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk
 • vælge hensigtsmæssig faglig metode, arbejdsform og redskab ved løsning af problemstillinger af tværgående art
 • samarbejde med andre om at løse problemer ved hjælp af matematik
 • anvende systematiseringer og matematiske ræsonnementer
 • veksle mellem praktiske og teoretiske overvejelser ved løsningen af matematiske problemstillinger.